رطوبت زن و رطوبت گیر

رطوبت زن:

چرا از رطوبت زن استفاده می کنیم؟

وقتی که هوا گرم می شود رطوبت بعضی آن کاهش پیدا می کند و برای آن که درصد رطوبت بعضی کاهش یابد و به حد آسایش برسدباید به داخل هوا رطوبت اضافه شود و این رطوبت زنی ممکن است با آب یا آب گرم یل بخار آب انجام شود.

رطوبت زنی کاربردهای زیادی در صنعت دارد :در بعضی از اتاق ها  و مکان ها ی خاص مانند اتاق های عمل باید زطوبت نسبی کنترل شود و حدود 45% باشد از الکتریسیته ساکن و جرقه که باعث انفجار می شود جلوگیری کند.

رطوبت فضا در کارخانجات نساجی و ریسندگی و کارخانه تصفیه کرک باید زیاد باشد، بالا بودن رطوبت نسبی محیط در کیفیت محصولات نقش مهمی دارد در کارخانه ریسندگی چون نخ با سرعت زیادی حرکت می کند و احتمال ایجاد الکتریسیته ساکن زیاد و جلوگیری از این جرقه و آتش سوزی رطوبت محیط را بالامی بردند و در گلخانه ها، مرغداری ها ، جهت ایجاد جلوه ها ی ویژه، هتل ها ، پارک های تفریحی و تفریگاه ها ، جلوگیری از یخ زدگی در در باغات و کنترل آفات،مراکز پرورش قارچ ، مراکز چوب سازی و چوب بری ها ،جهت جلوگیری از گردو غبار و کنترل بو .

اگر در زمستان گرمایش بدون رطوبت زنی باعث می شود که هوای داخل اتاق خشک 20f شود و شرایط اتاق به طرح آسایش نزدیک می شود مثلا اگر هوای (72-) برسد رطوبت نسبی(22c ) 72f  رطوبت نسبی هوا 100% باشد و به دمای12%خواهد داشت که این تا شرایط آسایش فاصله زیادی دارد. و اکثر دمای هوابرسد رطوبت نسبی فضا 80% خواهد.f17-باشد و هوا اشباع باشد و به 2272.fcبود و این در حالی است که رطوبت نسبی مورد نیاز برای آسایش 40 تا 50% می باشد.

انواع روش  گرم کردن و رطوبت زنی:

اگر گرمایشی بدون رطوبت زنی انجام شود:

در این روش وقتی هوا گرم می شود نقطه شبنم هوا تغییر نمی کنئد و فقط به گرمای مخصوصی هوا اضافه می شود و گرمای نهان ثابت می ماند .این فرآیند در کوره ها و بخاری ها و رادیاتورها که تجهیزات رطوبت زنی ندارند دیده می شود.

اگر گرمایش با رطوبت زنی انجام شود :

در این روش گرمایش و رطوبت زنی توسط اسپری آب گرم انجام می شود هوا می تواند همزمان توسط اسپری آب گرم ، گرو و رطوبت زنی شود در طی این فرآیند آب اسپری باید جهت تامین گرمای نهان تبخیر وگرم شود معمولا توسط بخار این آب در یک مبدل حرارتی گرم و دائم سیر کوله می شود .و دمای اسپری آب به دلیل انتقال گرما به هوا کاهش می یابد. با اسپری آب گرم و دمای خشک و دمای تر و نقطه شبنم هر سه زیاد می شوند .

اگر گرمایش با کویل و رطوبت زنی یا ایر واشر:یکی از روشهای گرمایش و افزایش رطوبت استفاده از کویل است به همراه ایرواشر است که در ساختمان های صنعتی ، هتلها، ساختمان های اداری قابل استفاده است .فرآیند کولر آبی است و اختالپی ثابت است و به علت تبخیر آب کاهش دما خواهیم داشت و از پس گرمایش استفاده می شود.B-C2)پس گرمایش ایرواشر گرمایش

اگر رطوبت زنی با بخار آب باشد

رطوبت زنی با بخارآب بیشتر در بیمارستان  مرسوم است و بخار آب با دمای اسپری می شود ابتدا هوا با کویل 100Cو از این سیستم در تهویه مطبوع و سردخانه ی نگهداری میوه و سبزی جات استفاده می شود و رطوبت به صورت بخار اقتصادی وتمیز تر و به راحتی قابل کنترل می باشد.چون کویل ها ی حرارتی رطوبت نسبی را کاهش می دهند بهتر است رطوبت زن بعد از کویل باشد چنانچه محلی نیاز به رطوبت زنی داشته باشد .رطوبت زنی با بخار از بهترین روشهای رطوبت زنی است رطوبت زنی با بخار حداقل تاثیر را و فرآیند رطوبت زنی با بخار یک فرآیند دما (1C) روی دمای خشک هوا دارد (حدودثابتی است و تاثیری در تغییر دمای هوا ندارد، اگر بخار رطوبت زنی توسط دیگبخار تامین شود چون آب قبل از ورود به دیگ بخار سختی گیری می شود در اینسیستم رسوبی تشکیل نمی شود .ضمنا استریل بودن بخار از دیگر مزایای آن است.

محدودیت های رطوبت زنی در زمستان:

فتیم که رطوبت نسبی مورد نیاز برای آسایش 40 تا 50% می باشد.اما به دلیل این که این عدد باعث عرق کردن پنجره ها و دیوارهای سرد می شود برای طراحی در نظر گرفته نمی شود.

رطوبت 50% خواهیم داشت.22C 72Fدر نمودار سایترومتریک برای

W1=58 GV       TPP=52F(1120C)

رطوبت ویژه اتاق نقطه شبنم است پنجره ها در روزهای سرد و یخبندان عزق خواهند  11c52fچون نقطه شبنمخواهند کرد .دیوارهای خارجی یک لایه از بخار دارند که بین گچ داخل و عایققرار می گیرند .به عبارت دیگر نقطه شبنم با همراهی میعان باعث می شود مهاین بخار به لایه های عایق رسیده وموجب از بین رفتن و خرابی عایق ها میشوند بنابراین در رطوبت نسبی 30%برای آسایش انسان بهینه در (32 12  c)70-72fدمای خشکنظر گرفته می شود .از این رابطه می توان مقدار آبی که برای رطوبت زنی به هوا باید بخار شودرا بدست آورد:

M91stur(  lb )  =cfm .*60*(W1-W0)

                 H1             SPV

                 700

                                                                                                                        F.A

دستگاهی است که از خارج وارد دستگاه شدهCFM

رطوبت ویژه اتاقWR

حجم مخصوص هوای خارجSPV

رطوبت ویژه هوای خارجW

سرمایش رطوبت زنی :

هوامی تواند به طور همزمان هر دو رطوبت زنی شود این فرآیند معمولا در ایرواشر ها وکولر های آبی اتفاق می افتد ، آب در این سیستم گرم یا سرد نمی شود بلکه آب بدون تغییر دائمی سیر کوله می شود .در این فرآیند دمای مرطوب هوا ثابت می ماند و اختالپی هوا نیز تغییر نمی کند دراثز تبخیر آب که یک عمل گرماگیر است گرمای هوا جذب می شود به همین دلیل میزان گرمای محسوس هوا کاهش می یابد  شایان ذکر است که میزان کاهش گرمای محسوس با افزایش گرمای نهان به دلیل افزایش وزن بخار آب موجود در هوا یکی است به همین دلیل تغییری در اختالپی هوا به وجود نمی آید گرمای محسوس باعث می شود که مقداری رطوبت تبخیر شود و دمای خشک افزایش می یابد .رطوبت نسبی W , RH کاهش می یابد .ولی دمای تو ثابت مانده ودر حالت خروجی 100% است ولی در عمل چنین حالتی اتفاق نمی افتد و معمولا برای ایرواشر ها راندمان تعریف می کنند.که راندمان ایرواشر اینگونه تعریف می شود که راندمان ایرواشرا نسبت افت دما ی خشک در حالت واقعی به ماکزیمم افت دمای خشک از لحاظ تئوری است که رطوبت خروجی از ایرواشر 100% باشد، حداکثر کاهش دمای خشک هوا در ایرواشر ها برابر دمای مرطوب هوا در ورود به این دانشگاه می باشد .

مقرار واقعی افت دما  =راندمان

حداکثر افت دما از لحاظ تئوری  

از این سیستم در آب و هوای تقریبا خشک و معتدل استفاده می شود .و به دلیل رطوبت زیاد مانع از تعریق در بدن می شود .و باید در جایی نصب شود که به دیوار خارجی نزدیک باشد.و یا در هوای آزاد باشد و در زیر آن یک عایق رطوبت نصب شود.

رطوبت گیر

چرا از رطوبت گیر استفاده می کنیم

اگرسرمایش بدون رطوبت گیری باشد فقط گرمای محسوس هوا جذب می شود که این فرآیند عکس حالت گرمایشی بدون رطوبت زنی است اگر سرمایشی هوا بون رطوبت گیر باشد در این فرآیند دمای تر ودمای خشک کاهش یافته ولی نقطه شبنم هوا ثابت مِی ماند و وزن آب موجود در هوا تغییر کمی میکند به دلیل کاهش دما در  صد رطوبت نسبی هوا افزایش می یابد تجهیزاتی که برای سرمایش استفاده می شود در دمای بالا تر از نقطه شبنم کار می کند رطوبت گیری یعنی گرفتن رطوبت از هوا این عمل به طریقه سطحی و یا به روش سرد کردن انجام می گیرد رطوبت گیری را می توان با دستگاه ایرو واشر انجام داد مشروط برای آنکه دما‍ آب پاشیده شده از نقطه شبنم هوا عبور از دستگاه پایین تر باشد چون در غیر این صورت تقطیر صورت نخواهد گرفت

رطوبت گیر در سیستم های تهیه هوای فشرده شده در مخزن و کمپوسورهای رطوبت را از هوا جدا مِ کند و در سیستم های مخابراتی و دیجیتالی باید رطوبت کمی باشد تا رطوبت نقش هایی نداشته باشد .

/ 11 نظر / 1203 بازدید
نمایش نظرات قبلی

يك موضوع در مورد طراحي تهويه نساجي هم بدهيد

محمد صادقی

سلام با تشکر و قدر دانی از زحمات شما دوست خوبم. اگر مقاله اصول کار چیلر تراکمی (60) را در سایت قرار دهید یا آن را ایمیل کنید ممنون می شوم.

مهرداد

با سلام ممنون از زحمات شما

صادق خراسانی

با تشکر از اطلاعات مفیدتون تقاضای چندتا مقاله از جنابعالی داشتم چیلرهای جذبی لیتیوم بروماید و محاسبات آن مقاله کامل تهویه مطبوع اساس کار چیلر جذبی اندازه گیری رطوبت تصفیه کن الکترواستاتیکی آلودگی هوا کمپرسور پیستونی کمپرسورهای دورانی کمپرسور مارپیچی گرمایش کفی شوفاژها (رادیاتور) فن کویل ها چیلرهای تراکمی چلیرهای جذبی چیلرهای سانتریفوژ چیلرهای اسکرو هواساز ها تهویه در مرغداری ها ضربه قوچ شیرهای تقلیل فشار همه چیز در مورد انواع پمپ ها نکاتی در مورد چیلر جذبی دستگاههای کوچک تبرید آشنایی با قسمت های مختلف پکیج برج خنک کن تقسیم بندی چیلر ها عملکرد چیلر جذبی (Absorption chiller) و پانل هوشمند خورشیدی مبرد ها جاذب های رطوبت نگهداری چیلر هوا ساز ها انواع تله های بخار، مزایا و معایب آنها سرمایش با چیلر جذبی

صادق خراسانی

سلام اقای میرزائی میشه لطف کنید در مورد چیلرهای جذبی و ضربه قوچ اطلاعات جامعی به من بدید ممنون میشم

جنتلمن1

کارتون عالیه من تمام مطالب این صفحه رو خوندم فقط منبع برای مطالعه بیشتر نداشتم

اكبر

سلام مهندس جان ممنون از اطلاعات مفيد و جامع شما. من اطلاعاتي در مورد توربين هاي گازي و استفاده از سيستم بازيافت ميخواستم اگه چيزي داريد ممنون ميشم واسم بفرستيد.

علیرضا

با سلام پروژه پایانی من در مورد کاربرد تهویه مطبوع در صنایه نساجی هست.توی اینترنت و کتابها هم چیز بدرد بخوری پیدا نکردم اگه کمکم کنی خیلی ممنون میشم.لطفا اگه مقاله یا سایت یا کتابی را میشناسی بهم معرفی کنید.یا اگه مطلبی را داری برام بفرستید بازم ممنون میشم.