تعریف کلی از تهویه مطبوع

عملتهویه مطبوع عبارت است از انجام عملیاتی روی هوا تا بتوانیم شرایط هوایمحل مورد نظر را برای زیستن، کارکردن یا عملیات صنعتی راحت و مناسب کنیم . این شرایط عبارتند از کنترل درجه حرارت، رطوبت و حرکت هوا بطور همزمان کهطبق روش معینی بطور اتوماتیک ثابت بماند یا تغییر کند.

در تهویهمطبوع باید عوامل مختلف هوا را تنظیم و ثابت کرد که اهم آنها عبارتند ازدرجه حرارت، رطوبت هوا، سرعت وزش هوا، صاف کردن هوا از گرد وغبار و از بینبردن باکتریها و ویروسهای موجود در آن می باشد.

همانطور که میدانید بدن انسان در اثر انرژی که با خوردن مواد غذایی و با صرف اکسیژنی کهاز هوا تنفس می کنیم، بدست می آورد، قادر به ادامه حیات می باشد. این صرفانرژی باعث تولید حرارت در بدن می شود که این حرارت حدود 37 درجه سانتیگراد در حالت کار عادی بدن است. به منظور ثابت نگهداشتن این درجه حرارتباید مقداری از انرژی که در اثر اصطکاک در بدن بوجود می آید دفع شود وبراساس تجربه ثابت شده که وقتی فعالیت انسان بطور عادی است، درجه حرارتمحیط باید کمتر از 18 درجه سانتیگراد و با رطوبت نسبیحدود 40% تا 60% باشدتا یک محیط ایده آل برای او فراهم شود.

هدف از ساختن دستگاه هواساز تامین این هوای مطبوع و سالم، با دما و رطوبت مناسب می باشد.این دستگاه از سیستمهای اصلی تهویه مطبوع می باشد که بعنوان یک وسیله واسطه بین چیلر، بویلر با کانال هوا قرار می گیرد.

ایندستگاه از لحاظ شماتیک خیلی شبیه به ایرواشر است. فقط بعلت اضافه شدن چندجزء به آن بزرگتر می باشد. سیستم کاری این دو دستگاه نیز خیلی شبیه به هماست، بطوریکه در بعضی اوقات در مجلات و کتابها این دو را در کنارهم، با یکمکانیزم درنظر می گیرند.

هوای تمیز و پاکیزه از هردوی این دستگاههابعنوان دستگاه تهیه هوای مطلوب و مطبوع کسب می شود ولی تفاوتی که از لحاظفنی می توان در این دو دستگاه درنظر گرفت این است که سیستم خنک کنندگی درایرواشر بصورت تبخیری است درصورتیکه در هواساز از پکیج خنک کن یاچیلر(جذبی آبی) میباشد. همچنین برای گرم کردن هوا نیز از بویلر استفادهمی شود که جهت استفاده از هر دو دستگاه، برای گرمایش به آن نیازمند خواهیمبود.

برای استفاده از دو سیستم چیلر و بویلر باید لوله کشی از ایندو به کوییلهای سرد وگرم هواساز انجام شود.
اینکوییلها بصورت یک لوله رفت به رنگ قرمز و یک لوله برگشت به رنگ آبی بررویبدنه دستگاه مشخص است که با وصل کردن لوله های بویلر و چیلر بوسیله مهرهماسوله به آن مورد استفاده قرار می گیرد.
آب جریان یافته درکوییلها پس از تبادل حرارتی با هوا به سمت دستگاه اولیه(چیلر بویلر) برمی گردد. علاوه بر گرما و سرما بنابر سفارش مصرف‌کننده می توانیم رطوبتزن را نیز به میزان دلخواه رطوبت با نصب افشانکها به دستگاه اضافه کنیم. در قسمت اول این دستگاه از فیلترهای فلزی برای گرفتن ذرات درشت تر و درقسمت بعد از فیلترهای مدیا یا فیلترهای الیاف شیشه ای بهم پیوسته به ضخامت 5 الی 10 سانتی متر استفاده می کنند و همینطور افیشنسی فیلترها را بالاترمی برند تا در قسمت آخر فیلترهای هپا و اولپا را بکار می گیرند.

بعد از توضیح کلی دستگاه به تشریح جزء به جزء می پردازیم:

ابتدابلوئر توسط الکتروموتور چرخانده می شود. با چرخش الکتروموتور شفت بلوئر وبه تبع آن پره های قرار گرفته برروی محور می چرخند. با چرخش بادبزن هوا ازابتدای ورودی دستگاه وارد سیستم می شود. در قسمت ورودی از دریچه و دمپرقابل حرکت و تنظیم شدنی استفاده شده است. هوا پس از عبور از دریچه ودمپرها به فیلتر می رسد. این فیلترها نیز بطوریکه در بالا گفته شد ازافیشنسی پایینتر به افیشنسی بالاتر، پشت سرهم قرار می گیرند تا به ترتیبذرات درشت ازقبیل گرد وغبار تا میکروبها، باکتریها و حتی ویروسها را تصیفهکنند. به این ترتیب برای گرفتن هر اندازه ذره یک فیلتر از جنس به خصوصیبهره گرفته شده است.
برای تصفیه ذرات درشت تر از فیلترهای فلزی کهقابلیت شستشو را دارند استفاده شده است که اوپراتور می تواند بعد از مدتیکار سیستم، این فیلترها را درآورده و تمیز کند. در مراحل آخر تصفیه ازفیلترهای هپا و اولپا(قبلا گفته شد) استفاده می شود که ایندو از جنسبوروسیلکات و با افیشنسی 3/0 میکرون در هپا و 12/0 میکرون در اولپا میباشد.

بااین توضیحات متوجه می شویم که هوای خروجی از فیلترها بالای 99% تصفیه شدهاست که این دقت در تصفیه در مکانهایی مانند داروخانه ها یا بیمارستانها(کهدارای اتاقهای عمل، CCU ، ICU و . . . می باشند) دارای اهمیت حیاتی میباشند. چون سیستم توزیع این دستگاه بصورت کانال کشی هوا می باشد و هوایبرگشتی از اتاقها به سیستم بازمی گردد،‌ این هوا با عبور از فیلترها کاملاتصفیه می شود و دیگر نگرانی از بابت وجود ویروس یا باکتری که از اتاقهاوارد سیستم شده است وجود نخواهد داشت.
بعد از فیلتراسیون کامل هوایکشیده شده به دستگاه، می توان عمل رطوبت زنی را روی آن انجام داد که اینعمل دقیقا شبیه به مکانیزم بکار رفته در ایرواشر می باشد. سپس هوای تمیز ومرطوب به قسمت کوییل آب سرد می رسد که در این قسمت هم می توان از یک پکیجخنک کن یا یک سیکل تبرید گازی استفاده کرد که اواپراتور آن درون محفظهانتقال هوا قرار داده شده است و هم می توان از یک کوییل آب سرد استفادهکرد که این آب توسط چیلر تامین می‌شود.

این آب تولید شده بوسیله لوله، به رفت و برگشت کوییل سرد که در بدنه دستگاه مشخص شده جریان می یابد.
درمواقعی که محل مورد نظر دارای چیلر نباشد، فقط باید از دستگاه هواسازدارای سیکل تبرید استفاده کرد. بطوریکه کلیه اجزای آن قابل اسمبل(مونتاژ) است(توسط کارخانه سازنده یا کاربر).

هوا پس از گذشتن از کوییل سردبه کوییل گرم وارد می شود که در این بخش نیز می توانیم هم از المنتحرارتی(مقاومت) و هم از آب گرمی که از بویلر تامین می شود، استفاده کنیم.

بااستفاده از المنت حرارتی، مصرف انرژی الکتریکی افزایش خواهد یافت. ولیدرجاییکه امکان استفاده از دیگ بویلر برای گرم کردن آب وجود ندارد مفیدخواهد بود.

همانطورکه گفته شد، آب دیگ بویلر توسط لوله کشی[به رفت و برگشت کوییل آب گرم وصل می شود.

نکته:

- سطح حرارتی کوییل سرد حتما باید بیشتر از سطح حرارتی کویل گرم باشد و در طراحی ها باید به آن دقت کرد.

-
در مناطق خشک فقط استفاده از یک سیکل تبرید گازی در این سیستم جهت خنککردن اتاقها پاسخگوی نیاز ما نیست زیرا تازمانیکه سیستم در حال کار میباشدرطوبت هوا نیزکاهش می یابد. این رطوبت درمجاورت کوییل اواپراتور با رسیدنبه درجه حرارت نقطه شبنم تقطیر می گردد. در نتیجه حتما باید از عمل رطوبت

/ 0 نظر / 265 بازدید